Privacy 個人私隱

當你在Destiny Garden購買算命服務時,Destiny Garden會請你提供你的個人資料,包括姓名、性別、出生日期和時間地點、電子郵箱、電話等私密性之資料,以便提供你最個人化的資訊服務。


Destiny Garden所蒐集的姓名、出生日期、電話、電子郵件地址等資料,只會用作算命服務及Destiny Garden電子報的通知與遞送,並不做其他用途。除非受訪者同意,Destiny Garden不會將資料用做其他用途。

 

Copyright c 2006 Destiny Garden | Disclaimer | Privacy Policy | Designed by Johnnie Tam